شماره تماس

پست الکترونیکی

 • artanburstap@gmail.com
 • info@artanburstap.com

ساعات کاری

 • شنبه-چهارشنبه ۰۹:۰۰ – ۲۰:۰۰
 • پنجشنبه ۱۰:۰۰ – ۱۸:۰۰

تماس با دپارتمان بورس تاپ

شعبه سوم

 • ارومیه
 • ۰۹۳۸۲۰۹۱۰۰۸
 • شنبه-چهارشنبه ۰۹:۰۰ – ۲۰:۰۰, پنجشنبه ۱۰:۰۰ – ۱۸:۰۰

شعبه دوم

 • تبریز
 • ۰۹۰۱۵۶۸۶۵۰۰
 • شنبه-چهارشنبه ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰, پنجشنبه ۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰

شعبه اول

 • تهران
 • ۰۹۲۱۴۶۴۰۰۳۵ – ۰۹۰۳۲۰۳۰۰۸۵
 • شنبه-چهارشنبه ۰۹:۰۰ – ۲۰:۰۰, پنجشنبه ۱۰:۰۰ – ۱۸:۰۰